Home Trang chủ print {{ Tìm kiếm $q
Nhập từ khóa [3-15]

}} get q get chon if $q var $out = $q assign $spc=call chr $val=32 assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=$spc;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=-;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=_;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=+;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=/;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=|;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=\;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=__;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=.;$replace=*; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=đ;$replace=d; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Đ;$replace=d; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=à;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=á;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ả;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ã;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ạ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=á;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ắ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ằ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẳ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẵ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ặ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ă;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=â;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ấ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ầ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẩ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẫ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=â;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ậ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=e;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=è;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=é;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẻ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẽ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ẹ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ê;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ề;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ế;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ể;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ễ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ệ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=o;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ò;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ó;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỏ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=õ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ọ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ô;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ồ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ố;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ổ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ộ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỗ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ơ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ờ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ớ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ở;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỡ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ợ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=u;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ù;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ú;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ủ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ũ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ụ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ư;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ừ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ứ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ử;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ữ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ự;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=i;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ì;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=í;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỉ;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ĩ;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ị;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=y;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỳ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ý;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỷ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỹ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=ỵ;$replace=y; #mh_bang-chu-cai-p2 assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=À;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Á;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ả;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ã;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ạ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ă;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ằ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẳ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẵ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ặ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ắ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Â;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ầ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ấ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẩ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẫ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Â;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ậ;$replace=a; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=E;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=È;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=É;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẻ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẽ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ẹ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ê;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ề;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ế;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ể;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ệ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ễ;$replace=e; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=O;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ò;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ó;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỏ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Õ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ọ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ô;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ồ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ố;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ổ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ộ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỗ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ơ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ờ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ớ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ở;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỡ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ợ;$replace=o; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=U;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ù;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ú;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ủ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ũ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ụ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ư;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ừ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ứ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ử;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ữ;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ự;$replace=u; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=I;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ì;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Í;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỉ;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ĩ;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ị;$replace=i; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Y;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỳ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ý;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỷ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỹ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Ỵ;$replace=y; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=B;$replace=b; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=C;$replace=c; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=D;$replace=d; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=F;$replace=f; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=G;$replace=g; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=H;$replace=h; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=J;$replace=j; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=K;$replace=k; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=L;$replace=l; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=L;$replace=l; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=M;$replace=m; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=N;$replace=n; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=P;$replace=p; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=W;$replace=w; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Q;$replace=q; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=Z;$replace=z; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=X;$replace=X; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=R;$replace=r; assign $out=call str_replace $subject=$out;$search=T;$replace=t; endif if $out != var $dem = var $dem = call strlen $val=$dem print
Kết quả theo tên
$dem kết quả cho tên "$q"
include /xt/list.xt call @filelist $fi=*$out* else endif